Kurs - Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
wodno-kanalizacyjnych


Szkolenie jest adresowane do osób osób, które będą wykonywały prace montażowe instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej kanalizacyjnych, grzewczych.

CEL KURSU
Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie montażu instalacji w wybranych technologiach łączenia rur: gwintowane, klejone, lutowane, zgrzewane, zaciskowe

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Szkolenie trwa 40 godzin.
Ćwiczenia praktyczne 24 godziny
Teoria 16 godzin

Możliwość zaliczenia szkolenia w formie e-learningowej po udokumentowaniu praktyki w zawodzie

tel: +48603662288

Osoba, która ukończyła kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych       (Dz. U. z 2014 poz. 6 )

Kyрс 
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
 

Kyрс призначений для людей, які виконуватимуть монтажні роботи систем водопостачання, гарячого водопостачання, каналізації та опалення. 

ЦІЛЬ КУРСУ

Підготовка слухачів курсу до самостійної практики за професією із застосуванням сучасних технологій та вдосконалення практичних професійних навичок у галузі монтажу за обраними технологіями з’єднання труб: різьбові, клеєні, паяні, зварені, затиснуті 

Організація навчання:

Навчання триває 40 годин.

Практичні вправи 24 години

Теорія 16 годин 


Можливість закінчити навчання у формі електронного навчання після вдосконалення практики за професією


tel: +48603662288

Особа, яка закінчила курс, отримує сертифікат про закінчення цього курсу за зразком, зазначеним у Додатку 5 до Положення Міністра національної освіти від 11 січня 2012 року про продовження освіти у нешкільних формах (Dz. U. z 2014 poz. 6)