Kurs - Brukarz

Szkolenie jest adresowane do osób osób, które będą wykonywały prace brukarskie

CEL KURSU
Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Szkolenie trwa 40 godzin.
Ćwiczenia praktyczne 24 godziny
Teoria 16 godzin

Możliwość zaliczenia szkolenia w formie e-learningowej po udokumentowaniu praktyki w zawodzie

Zapraszamy do zapisów na szkolenie
koszt szkolenia : 800 zł

tel: +48603662288

Osoba, która ukończyła kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych       (Dz. U. z 2014 poz. 6 )

Kyрс